CO DĚLÁME

TDS

KVALITA, TERMÍNY, FINANCE

Jako TDS jsme mezičlánek mezi stavebníkem
(investorem) a zhotovitelem stavby.

Kontrolujeme a dozorujeme kvalitu, včasné a
hospodárné provádění prací a dodávek
v souladu s
ověřenou projektovou dokumentací stavby a smluvními podmínkami výstavby.

Službu zajišťujeme autorizovanými osobami
v příslušném oboru, případně osobami s oprávněním Ministerstva dopravy k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.

 • Věcná kontrola dodávky provedených prací, výrobků a služeb včetně finanční kontroly dodavatelských faktur podle skutečně provedené práce
 • Kontrola časového průběhu prací, přejímání dílčích a dokončených stavebních prací
 • Zajištění podmínek pro průběh a ukončení prací,
  zhotovení soupisu vad a nedodělků
 • Kontrola způsobu provádění stavby nebo její části v průběhu celé realizace, kontrola vedení stavebního deníku
 • Kontrola souladu s příslušnou ověřenou projektovou dokumentací, s rozhodnutími a opatřeními stavebního úřadu, obecnými požadavky na výstavbu, právními a technickými předpisy a technickými normami
 • Kontrola činností souvisejících s přípravou staveniště, jeho předáním k realizaci stavby
 • Organizace kontrolních dnů na stavbě, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z kontrolních dnů a fotodokumentace stavby
 • Inženýrská činnost (ohlášení stavebního záměru, stavební povolení, kolaudace, komunikace s úřady, atd.)
BOZP

BEZPEČNOST NA STAVBÁCH

Naši koordinátoři BOZP dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zároveň koordinují prevenci rizik spojených s BOZP.

Službu KOO BOZP zajišťujeme osobami s osvědčením
o odborné způsobilosti.

 • Zpracování plánu BOZP jak ve fázi přípravy, tak pro fázi vlastní realizace stavby včetně zajištění jeho aktualizace
 • Zpracování ohlášení prací na OIP
 • Provádění kontrolní činnosti, pořízení fotodokumentace, identifikace nebezpečí, hodnocení a eliminace rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců na staveništi
 • Navrhování opatření pro odstranění či minimalizaci nebezpečí a rizik na staveništi
 • Zajišťování dodržování a aktualizace plánu BOZP na staveništi
 • Provádění zápisů nedostatků a nápravných opatření do deníku BOZP, popřípadě do stavebního deníku

REFERENCE

ředitelství silnic a dálnic

I/2 BEČVÁRY most 2-008
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS

I_38H Kolín most 38H-037a – Podchod pro pěší do Smetanovy ulice v Kolíně
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS

JHC Výkon stavebního dozoru na opravách mostů ev.č. 20-086.2, 22-038, 34-000a a 39-016
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS

I/27 Klatovy – přeložka
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS

R6 Lubenec, obchvat, 1 etapa
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS

I/20 a II/231 v Plzni, Chrástecká,2.et.
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS

I/20 Písek-průtah
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS

SÚS Plzeňského kraje

Most Svinná ev.č. 23218-2
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS

TSK Praha

Kutnohorská,č.akce 999014, Praha 15
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS + Koo BOZP

Wilsonova DC, Most Wilsonova – výměna MZ a most Hlavní nádraží
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS + Koo BOZP

DIVia stavební

D4 PPP
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: vedení, technický dozor a koordinace stavby mostních objektů

SÚS Pardubického kraje

II/211 Lázně Bohdaneč- rekonstrukce silnice
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS

národní památkový ústav

NPÚ, SH Grabštejn – I.etapa odstranění havárie horního nádvoří
Typ stavby: Pozemní stavba, služba: TDS + Koo BOZP

technoprojekt

Czech Centre for Competitive Technologies –C3T
Typ stavby: Pozemní stavba, služba: TDS

Město Hrádek n. Nisou

Rekonstrukce bývalé budovy celnice pro OCP Hrádek n.N
Typ stavby: Pozemní stavba, služba: TDS + Koo BOZP

Hrádek nad Nisou, chodník v ul.Stará
Typ stavby: Dopravní stavba, služba: TDS + Koo BOZP

Město Bakov n. Jizerou

ZŠ Bakov n.J.-přístavba
Typ stavby: Pozemní stavba, služba: TDS + Koo BOZP

Město Chrastava

Chrastava, koupaliště
Typ stavby: Pozemní stavba, služba: TDS + Koo BOZP

Chrastava, kanalizace, ul. Vítkovská
Typ stavby: vodohospodářské stavby, služba: TDS + Koo BOZP

VHS Turnov

Ohrazenice, dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací, vodovod, 1. etapa
Typ stavby: Vodohospodářské stavby, služba: TDS

Turnov, ČOV – technické poradenství
Typ stavby: Vodohospodářské stavby, služba: Technické poradenství

Statutární město Jablonec n. Nisou

Jablonec nad Nisou – Stará Osada, stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení
Typ stavby: Vodohospodářské stavby, služba: TDS + Koo BOZP